برگزاري دوره ضمن خدمت ویژه كارشناسان مراكز آموزشي وتوانبخشی مشكلات ويژه يادگيري

آزيتا محمودپور رئیس گروه برنامه ریزی آموزشي وتوانبخشي دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی رد اين باره به روابط عمومي گفت:  دوره آموزشی ضمن خدمت "فن آوري نوين آموزشي" ويژه كارشناسان مراكز آموزشي وتوانبخشي  مشكلات ويژه يادگيري استان ها 14 تا 16 اسفندماه به مدت 24 ساعت درمركز آموزش ضمن خدمت  پيامبراعظم (ص) ولنجک تهران  برگزار شد.

وي افزود: دراين دوره سه روزه كارشناسان با پروتكل هاي خواندن، املاء، آشنایی با مفهوم داده کاوی و رویکردهای موثر مداخله ای آشنا شدند، اهم محور مباحث در اين دوره مباني نظري ، اصول تشخيص وارزيابي ،تحلیل اطلاعات و داده ها و مداخله هاي موثر درخصوص مشكلات ويژه يادگيري درحوزه هاي خواندن واملاء بود.


محمودپورگفت:منظور،هدايت ،انسجام ، وحدت رويه و پايش علمي فعاليت هاي علمي  مراكزآموزشي و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري در استانها،تدوين پروتكل هاي هفت گانه ويژه  در دبيرخانه پروتکل  با مديريت سازمان آموزش وپرورش استثنايي در حال تدوين است، كه با اتمام مراحل تدوين هريك از اين پروتكل ها ،جلسات آموزشی وتبيين مباني هريك از آنها تشكيل مي شود.


وي ادامه داد: كارشناسان استانها پس از آموزش مباني نظري وعملي هريك از پروتكل ها، در استانها با درنظرگرفتن دستورالعمل هاي ارسالی سازمان به اجرای آزمایشی آن خواهند پرداخت.


رئیس گروه برنامه ریزی آموزشي وتوانبخشي دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری در پايان افزود: اولين پروتكل هاي تدوین شده، پروتكل خواندن واملاء است كه در تابستان سال 1397 آموزش در خصوص اجرای آزمایشی اين دو پروتكل صورت خواهد گرفت.


وي خاطر نشان كرد:استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه آموزش دانش آموزان داراي نياز ويژه يكي از اولويتهاي اين سازمان است كه در گروه آموزش و توانبخشي دانش آموزان داراي مشكلات ويژه يادگيري مورد تاكيد مضاعف قرار می گیرد.